< Qual è la definizione di 5 (bis (2 chloroethyl) amino) 2,4 (1h, 3h) pyrimidinedione?

5 (BIS (2 CLOROETIL) AMINO) 2,4 (1H, 3H) PIRIMIDINEDIONE

Definizioni di 5 (BIS (2 CHLOROETHYL) AMINO) 2,4 (1H, 3H) PIRIMIDINEDIONE

 
2010 - Database del dizionario medico
Di DataStellar Co., Ltd